اطلس غزوات رسول خدا (ص) رونمايي شد.

اين کتاب گزيده اي از جلد دوم و سوم  اطلس تاریخ اسلام است که تحت اشراف حضرت آيت الله خوشوقت (رضوان الله علیه) تاليف شده است. در اين کتاب، در کنار محتوايي مفصل علمي و محکم از رويدادهاي مهم تاريخي، عنصر زمان و مکان نيز به درستي مورد توجه قرار گرفته و مختصات جغرافيايي غزوات و سراياي رسول خدا (ص) به بهترين و دقيق ترين روش به تصوير کشيده است.