پس از بررسی‌ها و رایزنی‌های بایسته، هسته نخستین طرح اطلس در اوایل اردیبهشت 1382 بدین شکل پی‌ریزی شد:  

1. رویکرد تاریخ‌نگارانه (بیان گزاره‌های تاریخی یا رویدادنگاری) 

2. نگارش فراگیر زمانی و مکانی (نگاه به فضای حاکم بر گزاره‌های تاریخی به معنای گسترده آن)

با توجّه به این که منابع و روش کار در هر بخش متفاوت بود، تولید محتوا نیز با همین تناسب، تفکیک، سپس کار آغاز شد.

 به دلیل گستردگی طرح، نخست پیش‌بینی‌های ساختاری برای کل طرح انجام، آن‌گاه در بخش‌های جداگانه با اولویّت تاریخی بدین شرح زمان‌بندی شد:

 

بخش یکم .......................................... بسترها و زمینه ها

بخش دوم ............... آخرین فرستاده (عصر زندگانی پیامبر اعظم)

بخش سوم ............................... دوران امیر مؤمنان علی (ع)

بخش چهارم ..................... دوران امام حسن و امام حسین (ع)

بخش پنجم ............ دوران امام سجاد، امام باقر و امام صادق (ع)

بخش ششم ............. عصر امام کاظم،امام رضا و امام جواد  (ع)

بخش هفتم .... عصر امام هادی،امام عسکری و حضرت حجّت (ع)

 

به دنبال تعیین ساختار کلی اطلس،  کار بر روی بخش یکم و دوم مجموعه، به طور متمرکز شروع شد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی