: تپه باستانی میانه
: قلعه دختر
: مراغه

شما در جغرافیای تاریخی اسلام -محدوده ی ایران- قرار دارید.