: استخر

شما در جغرافیای تاریخی اسلام -محدوده ی ایران- قرار دارید.