: برقرود
: بَراوَسْتان
: حرم مطهر حضرت معصومه
: کاروانسرای دوره سلجوقی

شما در جغرافیای تاریخی اسلام -محدوده ی ایران- قرار دارید.