: قومس (دامغان)

شما در جغرافیای تاریخی اسلام -محدوده ی ایران- قرار دارید.