: جزیره

شما در جغرافیای تاریخی اسلام -محدوده ی عراق- قرار دارید.