نشست بیستم بررسی و نقد جلد نخست اطلس تاریخ اسلام در محل موسسه اطلس برگزار شد.

نشست بیستم بررسی و نقد جلد نخست اطلس تاریخ اسلام در محل مؤسسه اطلس با حضور مدیر و پژوهشگران جغرافیای تاریخی این مؤسسه در تاریخ 4 بهمن 1391 برگزار شد. در این نشست، صفحات 396 تا 406 این کتاب بررسی و نقد شد.

 سلسله نشست های نقد این کتاب هر هفته در محل مؤسسه بر گزار می شود.

ضمنا جلسات بررسی و نیز کتابشناسی توصیفی کتاب های البلدان یعقوبی، المسالک و الممالک ابن خردادبه، معجم ما استعجم، معجم البلدان، مراصد الاطلاع، تقویم البلدان، احسن التقاسیم و  ... و نیز نشستهای آشنایی و بررسی جغرافی دانان معاصر مسلمان مانند حمد الجاسر، عاتق بن غیث بلادی، جواد علی و ... در مؤسسه برگزار گشته است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی