: نَسا

شما در جغرافیای تاریخی اسلام -محدوده ی سایر مناطق- قرار دارید.