: دارالنَدْوَه
: کوه ثور

شما در جغرافیای تاریخی اسلام -محدوده ی شبه جزیره- قرار دارید.