: حُنین

شما در جغرافیای تاریخی اسلام -محدوده ی شبه جزیره- قرار دارید.