: شهر تاریخی فِحْل

شما در جغرافیای تاریخی اسلام -محدوده ی شامات- قرار دارید.