: مسجد جامع دمشق
: کاخ سبز معاویه

شما در جغرافیای تاریخی اسلام -محدوده ی شامات- قرار دارید.